Моё меню Общее меню Пользователи Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ЎЗБЕКОНА > Умумий бўлим
Знаете ли Вы, что ...
...до того как открыть новую тему, стоит использовать поиск: такая тема уже может существовать.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Умумий бўлим Ҳеч қайси бўлимига кирмаган мавзулар...


Ответить

 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.08.2016 23:00   #51  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Новости столицы. Новая зеленая зона

В столице с пятницы (19.08.2016г., прим. shosh.uz) полностью закрыт для движения транспорта участок ул. Ойбек, ведущий к вокзалу «Ташкент», — между ул. Нукусской и Туркистон. Как сообщили «Газете.uz» в информационной службе хокимията, здесь будет сформирована зеленая зона с газонами, фонтанами и скамейками. В хокимияте обещают, что здесь по совершенно новому подходу будут созданы удобства для ...

Дальше...
Ответить 
Старый 19.08.2016 23:00   #52  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Пойтахт янгиликлари. Янги яшил ?удуд

Тошкент ша?ар ?окимлиги ша?римизда автомобиль транспорти ?аракатини тартибга солиш, Тошкент темир йўл вокзали олди ?удудларини янада ободонлаштириш, метро вагонларининг айланиш жойида ?аракат хавфсизлигини таъминлаш, ушбу кўчада исти?омат ?илаётган кўпсонли а?олининг маданий ?орди? чи?аришларига ?улай шарт шароитлар яратиш ма?садида Ойбек кўчасининг Нукус ?амда Туркистон кўчалари кесишуви орали?идаги ?исми ёпилишини маълум ?илади. ?удудда янгича ечимда ободонлаштириш ишлари ...

Дальше...
Ответить 
Старый 20.08.2016 11:00   #53  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Парпиота

ПАРПИОТА – Тункатдан 4 км ?арбда (Имло? тарафда) жойлашган тепалик ва ?абристон (6-аср). Шимолдан жанубга 2 км чамаси чўзилган баланд гранит тош девор ба?рида жойлашган. Мозор атрофида чилонжийда, аччи? бодом ва бош?а дарахтлар ўсади. Кичик було? ?амда силли?, одам си?адиган тешик бор. Ма?аллий а?оли Парпиотага си?иниб келган. «Тошкент» энциклопедияси. 2009 йил

Дальше...
Ответить 
Старый 20.08.2016 23:20   #54  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Мавлоно Обид Хаттот (16-аср)

МАВЛОНО ОБИД ХАТТОТ (16-аср) – хаттот. Тошкентда шайбонийлардан Суюнчхўжахон ва Келди Му?аммад замонида яшаган. Восифийнинг ёзишича, Мавлоно Обид настаъли? хатини ёзишда маш?ур бўлган. Рай?оний, сулс хатларини яхши билган. 1522 йил у ўзи ёзган ?итъаларни саройга олиб келганда, султон ва сарой а?ли унинг хат санъатидаги ма?оратига та?синлар ў?иган. «Тошкент» энциклопедияси. 2009 йил

Дальше...
Ответить 
Старый 21.08.2016 11:21   #55  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Норму?аммад ?ушбеги

НОРМУ?АММАД ?УШБЕГИ – ?ў?он хонлигининг Тошкентдаги ноиби (1847–1852, 1863–64), ?ипчо?лардан. ?урама ?окими (1846–47). Хонликдаги ю?ори мансабларни олган: дод?о? (1844), ?ушбеги (1850). Тошкент зодагонлари ва понсодлари кўмагида хон ноиби Азиз парвоначини Тошкентдан ?увиб юборган, ?ўз?олонни бостирган. ?ў?он хонлиги мингбошиси Мусулмон?ул Тошкентни ?амал ?илган. Норму?аммад ?ушбеги ?ўшини ша?ар таш?арисига чи?иб жанг ?илиб зафар ?учган. Мусулмон?ул Кетмонтепага ?очган. ...

Дальше...
Ответить 
Старый 21.08.2016 23:30   #56  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Шо?жувортепа

ШО?ЖУВОРТЕПА – ўрта аср ша?ри харобаси (4–12-аср). Тошкент вилоятидаги Писком дарёси сўл ?ир?о?ида, Писком ?ишло?и ?аршисида жойлашган. Дастлаб (1906) И.В.Мушкетов ?айд ?илган. Ю.Ф.Буряков (1964, 1974–1981), М.Р.Тихонин (1982–83) ?азиш ишлари олиб борган. Майдони – 10 гектар. Йирик ?исор (майдони 2,25 га), ?ўш мудофаа девори билан ўралган ша?ристондан иборат. ?исор ша?ристондан чу?урлиги 11,5 м келадиган ханда? билан ...

Дальше...
Ответить 
Реклама и уведомления
Старый 21.08.2016 23:30   #57  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Хона?о?

ХОНА?О? – Бешё?оч да?асидаги ?адимги ма?алла. Тиканлик мозор, Мурод, Кўкмасжид ма?аллалари билан чегарадош бўлган. 300 га я?ин хонадон яшаган. А?олиси, асосан, ўзбеклар бўлиб, ?унармандчилик, ба??оллик ва де??ончилик (ша?ар таш?арисидаги далаларида) билан шу?улланган. Чойхона, темирчилик устахоналари, мисгарлик устахонаси, ба??оллик дўконлари, масжид бўлган (20-аср боши). «Тошкент» энциклопедияси. 2009 йил

Дальше...
Ответить 
Старый 21.08.2016 23:30   #58  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Тошкент-2200. ?адимги Чоч ёдгорликларида олиб борилган кимёвий-технологик ва таъмирлаш ишлари та?лили

1966 йил 1 февралда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих ва археология институти таркибида махсус илмий лаборатория ташкил этилди. Унга республикамизда очилаётган археологик ёдгорликларда топилаётган ноёб санъат асарлари, турли ?унармандчилик ма?сулотлари ва меъморий ёдгорликларни табиий фан усуллари ёрдамида ўрганиш, уларни таъмирлаш ва са?лаш усулларини яратиш ва зарурий амалий ишларни бажариш юклатилган эди. Мазкур ма?ола шу илмий ...

Дальше...
Ответить 
Старый 21.08.2016 23:30   #59  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Сулола. Долимовлар шажараси. «Бриллиант узук» во?еаси

?атти? таъ?иб ва тазйи?ларга ?арамай, фаолият доираси анча кенг бўлган “Турон” хайрия жамияти ?ошидаги “Туркистон кутубхонаси” нашриётининг ра?барлари Комилбек ва Каримбек Норбековлар муассислигида Мунаввар?ори Абдурашидхонов, Абдулла Авлоний, Му?аммадрасул Расулий, Рустамбек ибн Юсуфбек ?ожи, ?олид Саид, Мўминжон Му?аммаджон ў?ли – Тош?ин, ?ожи Муин, Мажид ?одирий, Шокиржон ибн Абдура?мон, Иноятулло?ори ибн Домулло Мирзажон, Абдусамеъ?ори, Шокир?ори ибн Зокир?ори ...

Дальше...
Ответить 
Старый 21.08.2016 23:30   #60  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Кутубхоналар. Наршахий номидаги Бухоро вилоят болалар кутубхонаси

Бухоро вилоят болалар кутубхонаси вилоят универсал илмий кутубхонасининг болалар бўлими негизида 1964 йил 1 июлда ташкил этилган. Дастлаб кутубхона фонди 13 минг нусхадан иборат бўлиб, 15 нафар кутубхоначи ходимлар иш олиб борарди. Шу даврда кутубхонага А.В.Самохина ра?бар эди. 1970 йилда кутубхона Амир Сайид Олимхон мадрасаси биносига кўчирилган. 1973 йилда кутубхона вилоят Ме?нат шу?рати китобига киритилган. ...

Дальше...
Ответить 
Ответить
Опции темы
Опции просмотра
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх