Моё меню Общее меню Пользователи Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ЎЗБЕКОНА > Умумий бўлим
Знаете ли Вы, что ...
...для каждой темы существует свой раздел. Изучите структуру форума. Если соответствующего раздела нет, то всегда есть раздел "Разное" :)
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Умумий бўлим Ҳеч қайси бўлимига кирмаган мавзулар...


Ответить

 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.11.2016 04:57   #141  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Buxoriy.uz: Тошкент алломалари

Юртимиздан етишиб чи??ан алломалар илм-фаннинг тара??иёти йўлида бе?иёс хизматлар ?илишган. Бу тарихий, илмий, маданий жараёнларга Шош во?аси олимлари ?ам катта ?исса ?ўшганлар. Во?а ?аётидаги маънавий-маданий юксалиш даврида бир ?анча му?аддислар, шариат уламолари, муаррихлар, хаттотлар, шоирлар, табиблар хизматларини ало?ида ?айд этишимиз мумкин. Шошлик олимлар ?аёти ва фаолиятларини тад?и? этиш кў?на Шош во?аси тарихи, ислом илмлари ва ...

Дальше...
Ответить 
Старый 06.11.2016 04:57   #142  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Илм. ???? ???? ???????? нинг «?????? ????? ???? ??????» “Алло?нинг гўзал исмлари энциклопедияси” номли асаридаги Алло?нинг «??????» сифати боби таржимаси

?????? -“Раззо?” араб тилида мубала?а сий?асида ишлатилади. ????- “Рози?” бўлса “риз? берувчи” бўлади. ????—“Раззо?” бўлса “Роса риз? берувчи” деган маънода бўлади. Алло? таолонинг ???? лигини ўзи ?анчалик зот эканлигини билдиради. Агар ўзини ???? деб сифатлаб берадиган бўлса, дунё хал?лари сони тириллионга етганда ?ам, улар риз?сиз ?олмайди. Бу дегани Алло? бир одамни хаётда ?андай риз?лантирса, миллиард ...

Дальше...
Ответить 
Старый 06.11.2016 04:57   #143  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
“Мўйи Муборак Уккоша” жомеъ масжиди тарихи (суратлари билан)

Алло?га ?амду сано, Пай?амбар с.а.в.га саловотлар бўлсин. Мана бугун, Юртимиз муста?илликка эришгандан сўнг, барча жаб?аларда юксак ўзгаришлар амалга оширилди. Шу жумладан юртдошларимизга диний эркинлик берилиб, ?адимий ?адамжолар, масжид ва зиёратго?лар, миллий меъморий обадаларимиз ?айта тикланди. ?озирги кунга келиб намозхонларимиз ибодат ?илишлари учун барча шарт-шароитлар ва ?улайликлар яратилиб берилди. Янги масжидлар барпо этилиб, эскилари ?айта таъмирланди. ...

Дальше...
Ответить 
Старый 06.11.2016 04:57   #144  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
«Ча?ар»даги эски масжид биноси

«Ча?ар» ма?алласидаги эски масжид биноси. XX аср бошларида ёпилган, кейинро? ё?оч устахонасига айлантирилган. Бугунги кунда ёпи?. Манба

Дальше...
Ответить 
Старый 06.11.2016 04:57   #145  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Шошлик алломалар

“Насаб” арабча сўз бўлиб, келиб чи?иш, насл-насаб, сулола, аждод маъноларини англатади. Ислом а?лининг кўпайиши, араб хал?ларининг ажам хал?лари билан ?ўшилиб кетиши насабларни ўрганиш ?а?идаги илмнинг дунёга келишига замин яратди. Унинг асосчиси насаб илмининг имоми ?ишом ибн Му?аммад ибн Соиб ал-Килабий (вафоти ?ижрий 204 (милодий 820) йил)дир. Шу анъана давомчиси “Ал-Ансоб” муаллифи — тож ал-ислом Абу ...

Дальше...
Ответить 
Старый 06.11.2016 04:57   #146  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Yangidunyo.uz: Икки Туркистон ?урури. Алихонтўра Со?уний

Улу? тангримиз — Олло?га чексиз шукрлар бўлсинким, я?ин бир ярим аср давомида озодликнинг ?аётбахш шарбатига чан?о? Туркистон а?лининг кўпчилигига ?уррият насиб бўлди. Бунинг шарофатидан шонли тарихимизни сохталикнинг ўлакса ?оби?ларидан тозалай бошладик, маънавиятимизни яхши ниятлар-ла тафтиш ?илмо?дамиз, улу?ларимиз меросидан чин инсоний ?адриятларни уларга амал ?илиш учун изламо?дамиз. Бу саъй-?аракатлардан олинажак натижалар маънавий камолотни хо? онгли, хо? ...

Дальше...
Ответить 
Старый 06.11.2016 17:00   #147  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Илм. Инсоннинг гўзал хул?и фазилати

Кўпинча, хул?нинг яхшилиги хал? билан бирга зикр ?илинади. “Фалончининг хул?и ?ам, хал?и ?ам гўзал”, дейилади. Бу унинг ичи ?ам, сирти ?ам яхши, деганидир. Хул?дан мурод ички сурат, хал?дан мурод таш?и суратдир. Зотан инсон жасад ва нафсдан иборатдир. Жасад тан кўзи ила, нафс ?алб кўзи ила идрок ?илинади. Уларнинг ?ар бирининг ўзига яраша шакл шамоили, чиройли ...

Дальше...
Ответить 
Реклама и уведомления
Старый 07.11.2016 05:11   #148  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Особенности и принципы прогрессивного решения планировки и застройки г. Ташкента. 1960 г.

Булатов, Митхат Сагадатдинович. Особенности и принципы прогрессивного решения планировки и застройки г. Ташкента, 1960 г. Материалы VI Сессии Академии строительства и архитектуры СССР по вопросам градостроительства «Ўзархив» агентлиги фондларидан

Дальше...
Ответить 
Старый 07.11.2016 05:11   #149  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Илм. Дуонинг ?икмати

Маълумки дуо инсон э?тиёжидан келиб чи??ан тилак ифодаси бўлиб, у Холи? билан банда ўртасидаги кўприк вазифасини ўтайди. Инсон одатда ўзининг э?тиёжларини сўраб Алло?га дуо ?илади. Масалан, ота-онанинг фарзанди ?а?ида ?илган дуоси, мазлумнинг зулм кўрган ва?тида ?илган дуоси ?амда мусофирнинг дуоси билан Алло? ўртасида тўси? йў?дир. Фарзанд келажакда камол топиш йўлида ота-онанинг дуоси му?им роль ўйнайди. ...

Дальше...
Ответить 
Старый 07.11.2016 05:11   #150  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Превращение Туркестанского края в сырьевой придаток Российской империи

Рост цен на американский хлопок и трудности с его доставкой в конце ХIХ — начале ХХ веков заставили царские власти приступить к его выращиванию в Туркестанском крае. Прежние сорта местного хлопка были непригодны для российских текстильных фабрик. Они были оборудованы английскими машинами, рассчитанными на американский хлопок. Недалеко от Ташкента по распоряжению генерал-губернатора была создана опытная ...

Дальше...
Ответить 
Ответить
Опции темы
Опции просмотра
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх