Моё меню Общее меню Пользователи Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ЎЗБЕКОНА > Умумий бўлим
Знаете ли Вы, что ...
...нарушения правил форума наказываются. Старайтесь их не нарушать.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Умумий бўлим Ҳеч қайси бўлимига кирмаган мавзулар...


Ответить

 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.02.2017 23:30   #291  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Я?ин ўтмиш (А.Э. Ниёзов хизмат гуво?номаси)

Амин Эрматович Ниёзов (1903-1973) – Ўзбекистон КПМ? Биринчи котиби — Ўзбекистон ра?бари (1950-1955) [Первый секретарь ЦК КП Узбекистана] хизмат гуво?номаси нусхаси

Дальше...
Ответить 
Старый 11.02.2017 23:30   #292  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Тошкент ?озикалони (Себзор да?аси ?озиси Му?аммад Му?иддинхожа фаолияти)

Себзор да?аси ?озиси Му?аммад Му?иддинхожа фаолияти 2200 йиллиги нишонланган Тошкент ша?рининг тарихи, тарихий топографияси ва бош?а жи?атларини ўрганишда мозий муаррихлари томонидан яратилган тарихий асарлар билан бир ?аторда ?ужжатлар тад?и?и ?ам маълум а?амиятга эгадир. Бундай ?ужжатлар тўпламларининг айримлари муайян шахслар номи билан бо?ли?дир. Масалан, Ўзбекистон Марказий Давлат архивида Ф. И-164 ра?ами остида са?ланаётган “Тошкент ?озикалони” деб ...

Дальше...
Ответить 
Старый 13.02.2017 09:20   #293  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
?адимий ма?аллалар. Шўртепа

ШЎРТЕПА – Шайхонто?ур да?асидаги ?адимий ма?алла. Дегрез, Тиканлимозор, ?адра, Баландмасжид ма?аллалари билан чегарадош бўлган. 200 дан оши? хонадон яшаган. А?олиси, асосан, ўзбеклар бўлиб, пилла чувиш, бо?дорчилик, савдо-соти? билан шу?улланган. Шўртепада 2 масжид, ?овуз, 2 тегирмон, 2 обжувоз, 10 савдо дўкони, 2 ?абристон бўлган (20-аср боши). ?озирги Шўртепа ?удудида савдо шохобчалари жойлашган. «Тошкент» энциклопедияси. 2009 йил

Дальше...
Ответить 
Старый 14.02.2017 21:30   #294  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Элмурод Зокиров. Туркистон мухториятининг ўрнатилиши (I)

Туркистон ўлкаси ишчи, аскар ва де??онлар шўроси III ?урултойининг улу? давлатчилик ва шовинистик рухда ?абул ?илган ?арори албатта ма?аллий туб ерли ахолининг талаб эхтиёжлари ва ?изи?ишларига мутла?о жавоб бермас эди. Шу боис Туркистон ўлкасидаги «Шўрои Исломия» «Шўрои уламо» ва бош?а шунинг сингари демократик ташкилотлар миллий масалани хал ?илиш бўйича Шўролар ?укумати, шахсан большовойлар дохийси В.И.Лениннинг ...

Дальше...
Ответить 
Реклама и уведомления
Старый 16.02.2017 22:40   #295  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Народы Узбекистана. Евреи. Караимы и крымчаки

КАРАИМЫ Самоназвание — карайлар. Малочисленный народ на Украине и в Литве. Небольшие группы живут также в Польше. Язык — караимский кипчакской подгруппы тюркской группы алтайской семьи. Верующие — караимского вероисповедания (их единственной священной книгой является Ветхий завет) Караимы в Узбекистане: 1926 г. — 30 1979 г. — 29 1989 г. — 55 История караимского этноса ...

Дальше...
Ответить 
Старый 16.02.2017 22:40   #296  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Сулола. Долимовлар шажараси. Каримбек Норбеков

Тошкентга келишдан ?ўр?иб, ?улжага кетишга жазм ?илган Каримбек Норбековнинг ?аёти бир оз бош?ачаро? кечди. Ватанидан ?ув?ин ?илинган кўплаб ўрта осиёлик шўро му?ожирлари ?аторида у ?ам Сибир сургунидан ?очиб, ?улжага пано? излаб кириб борди. Каримбек отам 1967 йили бизнинг ?овлимизда бўлганларида ?улжада кечган ?аётлари ?а?ида адам ва ойимларга бирмунча гапириб берган эдилар: “Биз тошкантлик беш киши ...

Дальше...
Ответить 
Старый 16.02.2017 22:40   #297  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Кутубхоналар. Наманган вилоят болалар кутубхонаси

Наманган вилоят болалар кутубхонаси 1933 йилнинг 3 декабрида ташкил этилган. Кутубхонанинг ташкилотчиси ва мудири А.С.Никоченко бўлган. Дастлаб кутубхона фонди 300 нусхадан иборат бўлган. 1945 йилгача кутубхона соби? пионерлар уйига ?арашли бўлган. 1946 йилда Наманган ша?ар ижроия ?ўмитаси ?ошида маданий-о?артув бўлими ташкил этилган ва кутубхона маданият бўлимига ўтказилган. 1969 йилнинг феврал ойида кутубхонага вилоят болалар кутубхонаси ...

Дальше...
Ответить 
Старый 16.02.2017 22:40   #298  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Элмурод Зокиров. Туркистон Мухториятининг тугатилиши ?амда кейинги даврларда мухториятчиларга нисбатан ?ўлланилган оммавий ?ата?онлар (III)

1917 йил 27 февралда Петрограда бошланган ин?илоб Туркистон ўлкасига ?ам ўз таъсирини ўтказа бошлади. Натижада, Туркистонда ?ам ишчи ва солдат депутатлари советлари тузила бошлади. 1917 йилда ўлка мухторияти масаласи Туркистон ижтимоий-сиёсий ?аётида асосий масала бўлиб ?олди. Туркистонга мухторият ма?омини бериш ?ояси нафа?ат миллий зиёлилар ўртасида, ?атто дин пешволари ва оддий ?ал? оммаси орасида ?ам оммалашга ...

Дальше...
Ответить 
Старый 16.02.2017 22:40   #299  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Элмурод Зокиров. Туркистон мухтор ?укуматининг советлар томонидан а?дарилиши (II)

Тошкент Шўролари ?укумати 1918 йил январнинг иккинчи ярмидан эътиборан Туркистон мухториятини тугатиш ма?садида очи?дан-очи? амалий ?аракатларни бошлаб юборди. Уни ўша йили 19-26 январда бўлиб ўтган Туркистон ўлкаси Шўроларининг IV ?урултойи ?абул ?илган ?арорлар я??ол кўрсатди. ?урултойда сўзга чи??ан Тошкент шўроси раиси большевик И.О.Тоболин бундай деган эди: «Биз нафа?ат Россия ха?ида, балки ме?наткашлар ?а?ида ?ай?уряпмиз, агар ...

Дальше...
Ответить 
Старый 17.02.2017 22:50   #300  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Фидел Кастро Ўзбекистонда, 1963 йил

Фидел Кастро Ўзбекистонда, 1963 йил

Дальше...
Ответить 
Ответить
Опции темы
Опции просмотра
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх