Моё меню Общее меню Пользователи Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ЎЗБЕКОНА > Умумий бўлим
Знаете ли Вы, что ...
...инструкция по установке аватара описана в Правилах форума.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Умумий бўлим Ҳеч қайси бўлимига кирмаган мавзулар...


Ответить

 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.08.2017 15:20   #451  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Шайхул-Аз?ар диёримизда (1999 йил)

?о?ирадаги «Ал-Аз?ар» университети шайхи Му?аммад Саййид Тантовий жаноблари мамлакатимизга сафари давомида 1999 йил 3 декабр жума куни Ўзбекистон мусулмонлари идорасига ташриф буюрди. Бу азиз ме?мон жума намозини «Шайх Зайниддии» жомеъ масжидида адо этди. Замонамизнинг йирик олимларидан бири бўлмиш Шайх ?азратлари у ерда жума хутбасини ў?иб, масжид а?лига ?арата сермазмун нут? сўзлаб, жумладан шундай деди: “Алло?га …

Дальше...
Ответить 
Старый 07.08.2017 16:40   #452  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Ўзбек хал?и этногенезини ўрганишда этнонимларнинг роли

?ар ?андай этнонимнинг ўз маъноси бор. Кўпгина этнонимлар жуда ?адимий сўзлар бўлганидан хал?лар этногенезини ўрганишда му?им а?амиятга эга.. Одатда хал?лар, шунингдек ?абилалар, йирик уру?ларнинг номлари ?адимий бўлади. Масалан, ўзбек, ?ир?из, ?озо? каби миллат номлари, ?ўн?ирот, митан, ?англи, уйшун, ?орлу?, халаж каби уру??абила номлари ?а?ида бир ?анча фикрлар билдирилган, лекин бу этнонимларнинг этимологиялари узил-кесил ?ал ?илинган …

Дальше...
Ответить 
Старый 07.08.2017 16:40   #453  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Ўзбек миллий менталитети ?а?ида баъзи муло?азалар

XXI аср ўзбек хал?и тарихи ва миллий ?адриятларини ўрганиш со?асида янги зарвара?ларни му?рламо?да. Бугунги кунда тарихимизнинг номаълум бос?ич ва ?ирралари ?айтадан кашф этилмо?да. Ўзбекистан муста?иллигидан сўнг ўзбек хал?ининг ?адимий давлатчилик анъаналари, этник тарихи ва этногенезига ба?ишлаган ?атор салмо?ли тад?и?отлар яратилмокда[1]. Лекин, афсуски ?озирги ?адар ўзбек хал?нинг менталитети, унинг ўзига хос томонлари, миллий ютукларимиз ва ну?сонларимиз …

Дальше...
Ответить 
Старый 08.08.2017 04:43   #454  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
?адимий ма?аллалар. ?аш?ар (?ош?ар)

?АШ?АР, ?ош?ар – Шайхонто?ур да?асидаги ?адимги ма?алла. Турк, Ила, Тожик ма?аллалари билан чегарадош бўлган. Бир чеккаси Янги ша?арга туташган. ?арийб 130 хонадон яшаган. А?олиси 1830-йилларда ?ў?он хони томонидан, асосан, ?аш*?ардан кўчириб келтирилган ?аш*?арликлар (номи шундан), бир ?исми ўзбеклар бўлган; савдо-соти?, ша?ар таш*?арисидаги ерлари (О??ўр?он, Бўз, Ялан?оч ва бош?а мавзелар)да де?*?ончилик ва бо?дорчилик билан шу?улланган. ?аш?арда …

Дальше...
Ответить 
Старый 08.08.2017 04:43   #455  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Тарихий суратлар. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон ДАКТ

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Давлат Академик катта театри суратлари (йили номаълум)

Дальше...
Ответить 
Реклама и уведомления
Старый 08.08.2017 04:43   #456  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Динамика состава населения города Ташкента в первой четверти ХХ века

Город Ташкент является одним из древнейших городов Центральноазиатского региона, многовековая история которого была насыщена многообразными и часто трагическими для его населения событиями. Именно такие события были характерны для периода конца ХIХ – первой четверти ХХ вв., в течение которого жителям города пришлось пережить завоевание Российской империей, усиленную миграцию европейцев, первую мировую войну, восстание 1916 г., …

Дальше...
Ответить 
Старый 08.08.2017 04:43   #457  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Тарихий суратлар. Тошкент

Тошкент ша?ри кўчаларидан бири (йили номаълум)

Дальше...
Ответить 
Старый 08.08.2017 16:50   #458  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Му?аммад ?акимхўжа ?ози калон (тарихий ?ужжатлар асосида)

Азиз Тошкандимизни ўрус бос?инчилари бемисл шаф?атсизлигу ?онхўрлик билан босиб олган 1865 йили июнь ойида бу ша?ри азимнинг ?ози калони Му?аммад ?акимхўжа Норхўжа эшон ў?иллари эди. Совет даври тарих илми мустамлакачилик кайфиятига ва коммунистик мафкурага уй?ун равишда бу инсон шаънини ?ам бул?аб, шу йўл билан хал?нинг кўзида улу?ларини обрўсизлантириш, миллатнинг ўзига ишончини синдириш, ?урурини поймол этиш, …

Дальше...
Ответить 
Старый 09.08.2017 17:10   #459  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Маърифатпарварлар. Сатторхон Абду?аффоров

САТТОРХОН Абду?аффоров (1843–1901) – маърифатпарвар, тарихчи. Йирик уламо (мударрис) оиласида ту?илган. Тошкентдаги Шукурхон мадрасасини тугатган (1862). Араб, форс тилларини яхши билган, рус тилини ўрганган. 1864 йилгача Чимкент ша?ар муфтийси, 1873–76 йилларда Чимкент*даги биринчи рус-тузем мактаби ў?итувчиси. 1876–81 йиллар ?ў?он ша?ар ?озиси. Сатторхон ?озилик лавозимидан тар?иб этиш йўлида фойдаланган, натижада ру?онийлар томонидан ?атти? тазйи??а дуч келган. …

Дальше...
Ответить 
Старый 09.08.2017 17:10   #460  
Аватар для RSS Feed
Оффлайн
Сообщений: 60,033
+ 0  58/57
– 0  12/12

Uzbekistan
Ма?муд Усмонов (ганчкор уста)

УСМОНОВ Ма?муд (1910–1997.1.7) – ганчкор уста, Ўзбекистон Бадимий академияси академиги (1997), Ўзбекистон хал? рассоми (1977). Тошкентда ту?илган. ?унарни отаси уста Усмон Икромовдан, кейинчалик Уста Ширин Муродовдан ўрганган. Ма?муд Усмонов Тошкент ганчкорлиги санъати анъанъаларини ривожлантирди, уни янги мазмун билан бойитди; исломий ва гири? на?шларни ма?орат билан ?ўллаб жозибадор на?ш мужассамотларини яратди; у ишлаган на?ш*лар нафис, ани? …

Дальше...
Ответить 
Ответить
Опции темы
Опции просмотра
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх